Menu

Overzicht van de Algemene voorwaarden en bepalingen van Tegeltjeswijsheid.nl

Algemeen

Tegeltjeswijsheid.nl biedt de mogelijkheid om een echte keramische tegel van ca. 15 x 15 cm te creëren. Deze tegel is bedrukt met daarop uw zelfbedachte spreuk/ tekst en/of afbeelding. De bedrukte tegel is waterafstotend en kan schoongemaakt worden met een vochtig doekje. De tegel is echter niet weersbestendig.

Naast tegeltjes produceert Tegeltjeswijsheid.nl ook andere personaliseerbare producten, zowel voor particulier als bedrijf.

Op de levering van onze producten en het gebruik van de Tegeltjeswijsheid.nl website zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Met het gebruik van de Tegeltjeswijsheid.nl website en de daarbij behorende diensten geeft u aan akkoord te gaan met de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Prijzen

Uw order wordt uitgevoerd tegen de prijs die van toepassing is op de dag dat uw order is geplaatst. Alle prijzen zijn vermeld in Euro en zijn inclusief BTW. De bijkomende verzendkosten zoals vermeld op onze website zullen aan u in rekening worden gebracht.

Recht op retourzending

Aangezien alle producten worden geproduceerd conform de door u opgegeven specificaties, komt u geen recht toe om de producten te retourneren. Wanneer producten echter gebreken vertonen, zijn de bepalingen omtrent garantie van toepassing.

Verzend- en leveringsbeleid

De speciaal voor u gemaakte producten worden door PostNl verzonden. Zodra uw bestelling klaar is ontvangt u de track-and-trace code van PostNL, zodat u uw pakket kunt volgen.

Garantiebepalingen

Voordat Tegeltjeswijsheid.nl uw persoonlijke product opstuurt naar het verzendadres wordt deze grondig gecontroleerd op beschadigingen en/of fabricagefouten. Mocht u toch niet tevreden zijn met uw product in verband met beschadiging en/of fabricagefouten, dan kunt u het product digitaal fotograferen en een duidelijke formulering van de beschadiging en/of fabricagefouten toevoegen. Bij een terechte veronderstelling zullen wij een nieuw product voor u maken en toezenden.

Tegeltjeswijsheid.nl sluit elke aansprakelijkheid uit voor klachten over de print zoals kleurverschil, onscherpte, afwijkende lettertypes e.d.. Wij spannen ons in om het gewenste resultaat te bereiken maar de opdrachtgever blijft verantwoordelijk. Minimale afwijking in het resultaat levert geen grond op voor wanprestatie zijdens ons.

Recht op vermindering van de prijs of beëindiging van de overeenkomst ontstaat alleen wanneer herstel van het gebrek is mislukt of Tegeltjeswijsheid.nl in verzuim is ter zake de overeengekomen oplossing.

Registratie/accounthouderschap

Om van onze producten en diensten gebruik te kunnen maken, dient u zich aan te melden op de website. Hiervoor dient u bepaalde persoonlijke gegevens aan Tegeltjeswijsheid.nl te verstrekken, waaronder uw naam en e-mailadres. Alle informatie die u aan Tegeltjeswijsheid.nl verstrekt dient volledig en waarheidsgetrouw te zijn. De diensten van Tegeltjeswijsheid.nl zijn slechts voor persoonlijk gebruik.
Indien van uw account gedurende 365 dagen geen gebruik wordt gemaakt, heeft Tegeltjeswijsheid.nl het recht om uw registratie/accounthouderschap te beëindigen en de door u ter beschikking gestelde inhoud (waaronder informatie en afbeeldingen) te verwijderen.
Teneinde onze diensten optimaal te kunnen uitvoeren, verleent u hierbij een eeuwigdurend, universeel, niet-exclusief recht aan Tegeltjeswijsheid.nl om de door u ter beschikking gestelde inhoud te kopiëren, tentoon te spreiden, aan te passen, er afgeleide werken van te maken of te distribueren, enkel om onze diensten te kunnen uitvoeren. U zult de eigenaar blijven van alle Inhoud die u ter beschikking stelt. U garandeert dat u de eigenaar bent van het auteursrecht ter zake de inhoud die u ter beschikking stelt.

Gedragsregels voor gebruikers/accounthouders

Teneinde zeker te stellen dat onze diensten een prettige en veilige omgeving bieden waar gebruik van gemaakt kan worden door gebruikers, is het gebruikers verboden om in ieder geval de volgende inhoud ter beschikking te stellen:
Inhoud waarvan wij menen dat deze obsceen, beledigend of anderszins ongepast is;

Materiaal dat is gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende;

Tegeltjeswijsheid.nl heeft de bevoegdheid om te beoordelen of er sprake is van een verboden inhoud. Tegeltjeswijsheid.nl heeft het recht om te allen tijde zonder kennisgeving materialen te verwijderen, verplaatsen en aan te passen.

Door het bezoeken en gebruiken van de website en de diensten van Tegeltjeswijsheid.nl stemt u ermee in dat alle inhoud die ter beschikking wordt gesteld of is opgeslagen op de website de verantwoordelijkheid is van degene die deze inhoud ter beschikking heeft gesteld of opgeslagen.

U erkent dat Tegeltjeswijsheid.nl in geen geval de nauwkeurigheid, kwaliteit of gepastheid van de ter beschikking gestelde inhoud garandeert. Tegeltjeswijsheid.nl is in geen geval aansprakelijk voor welke claim dan ook die betrekking heeft op de inhoud dan wel het verliezen van de inhoud die door de diensten en door het gebruik van Tegeltjeswijsheid.nl beschikbaar is gesteld alsmede voor kosten als gevolg van een verlate (af)levering.

U stemt ermee in om noch (het gebruik van) de diensten van Tegeltjeswijsheid.nl noch een deel daarvan te reproduceren, dupliceren, kopiëren, kopen, verkopen of te exploiteren dan wel dit voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Software

Wanneer u voor het gebruik van onze diensten van de door ons ter beschikking gestelde software van derde partijen gebruik maakt, dan bent u verplicht om de voor die software geldende licentie/gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand tussen u en Dartli BV/Tegeltjeswijsheid.nl, Pedro de Medinalaan 1c, 1086 XK Amsterdam.

De order die u bij ons plaatst, brengt een bindend aanbod aan ons tot stand teneinde een overeenkomst te sluiten. De acceptatie van uw order vindt plaats doordat de producten verscheept worden. Wanneer wij u een bevestiging van uw order zenden, strekt dit niet tot acceptatie van uw order, maar is dit slechts een melding dat wij uw order hebben ontvangen.

Back-up

Van het beeldmateriaal en informatie die u verzendt, wordt door ons geen back-up gemaakt. U dient derhalve zelf voor een back-up te zorgen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of informatie.

Rechten van derde partijen, herzien en verwijderen van inhoud

Met het plaatsen van een order garandeert en verklaart u dat er door het uitvoeren van de order geen schending plaatsvindt van het auteursrecht, handelsmerk of welk recht dan ook van derde partijen. Alle gevolgen voortvloeiend uit enige schending van deze rechten door uw beeldmateriaal komen voor uw rekening. U zult ons tevens vrijwaren van klachten van derde partijen.
U bent zelf geheel verantwoordelijk voor de inhoud van het verzonden beeldmateriaal. Door het plaatsen van de order garandeert en verklaart u dat de inhoud van de verzonden beeldmaterialen geen inbreuk maakt volgens het strafrecht, in het bijzonder bepalingen die zien op de verspreiding van kinderporno, of elke andere wet- en regelgeving.

Wij hebben het recht, maar zijn niet verplicht, om de inhoud van de door u verzonden gegevens te checken op rechtmatigheid. Wanneer een deel van de inhoud of de gehele inhoud het van toepassing zijnde recht schendt, zijn wij zonder kennisgeving gerechtigd om deze inhoud uit te sluiten van productie. In geval van strafbare inhoud, behouden we ons het recht voor om hiervan aangifte te doen bij de politie.

U bent zelf geheel verantwoordelijk voor iedere schending van de wet voortvloeiend uit het door u verzonden beeldmateriaal, ongeacht welk soort schending dit betreft, en aansprakelijk voor elke schade die zich voordoet.

Bewerking en beveiliging van gegevens

Wij zullen uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving behandelen.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens welke met gebruikmaking van automatische gegevensbewerking voortkomen uit de afhandeling van de overeenkomst, bewaren. Wij zullen slechts klantgegevens verzamelen, bewerken, opslaan of anderszins gebruiken voor zover dit gerelateerd is aan de uitvoering van de order. Uw digitale beeld order zal door ons worden opgeslagen in een gegevensbewerkingssysteem gedurende de 30-daagse periode waarbinnen u een klacht kunt indienen. Deze opslag heeft ten doel het afhandelen van mogelijk klachten. Na deze periode worden de digitale beeld gegevens onherroepelijk verwijderd. De klachten termijn voor zichtbare gebreken gaat in op de dag waarop de producten zijn geleverd.

Vrijwaring

U zult Dartli B.V. (‘Tegeltjeswijsheid.nl’) vrijwaren tegen elk verlies, uitgaven, kosten en schade die voortvloeit uit enige schending, door u of door een gebruiker van uw account, van deze Algemene Voorwaarden of enige activiteit gerelateerd aan uw account.

Beëindiging

Tegeltjeswijsheid.nl is gerechtigd om uw registratie/accounthouderschap, of een deel ervan, en het gebruik van de diensten te beëindigen en iedere inhoud, inclusief alle informatie, communicatie en beeldmaterialen, zonder kennisgeving te verwijderen op ieder moment en in elk voorkomend geval. Dit geldt in ieder geval in de volgende gevallen:

Overige bepalingen

Nederlands recht is van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitgesloten.

Contact

Voor vragen omtrent de gestelde voorwaarden kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice.
info@tegeltjeswijsheid.nl
020-6158351
Dartli BV
Moezelhavenweg 4
1043 AM Amsterdam
KvK 34191110
BTW NL812432848B01